๏ปฟ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มนิเทศฯ
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพและกิจกรรม นิเทศ online บุคลากร เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
๏ปฟ๏ปฟ Untitled Document
 
นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
กลุ่มงาน
  - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
  กระบวนการเรียนรู้
  - กลุ่มงานวัดและประเมินผล
  การศึกษา
  - กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
  ประเมินผลระบบบริหารและ
  จัดการศึกษา
  - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
  การประกันคุณภาพการศึกษา
  - กลุ่มงานเลขานุการคณะ
  กรรมการติดตาม ตรวจสอบ
  ประเมินผล และนิเทศศึกษา
  - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา
download
  ***บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  ***โรงเรียนสุจริต 
  ***ระบบประกันคุณภาพ
  รอบ4
ลิงค์ภายใน
 
Untitled Document

Username
Password
 

 


 
 
  ธรรมเนียบผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
 
       
1
นายสุรเวท สุกทน เกษียณอายุราชการ
2
นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหม ปัจจุบัน
       
     
       

  โครงสร้างกลุ่มงาน
 
 
ดร.ธีระพงษ์ สารแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 
     
 
นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
นางเอมอร พันธุวร
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
 
 
นางสุภาวดี กุมภิโร
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมิน
ผลการศึกษา
 
นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและ
จัดการศึกษา
นายทรงสิทธิ์ เจริญดี
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
นายเอมอร พันธุวร
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศศึกษา
 
นายสันติชัย พรหมอารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

  บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
 
ชื่อ : นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 091-2232032
E-mail : niponthn@gmail.com
 
ชื่อ : นางสุภาวดี กุมภิโร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 084-2615695
E-mail : supawadee428@gmail.com
ชื่อ : นายทรงสิทธิ์ เจริญดี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 083-4164087
E-mail : songsit6@gmail.com
 
ชื่อ : น.ส.ยุวดี สุพรรณโมกข์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 081-9651059
E-mail : supunnamoke@gmail.com
ชื่อ : นางเอมอร พันธุวร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 089-7106655
E-mail : punthuwon@gmail.com
 
ชื่อ : น.ส.อภินัน อรกุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 081-2610831
E-mail : Jorakul@gmail.com
ชื่อ : นายบุญเกษม วงค์ชาลี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 086-2370976
E-mail : wongcha2507@gmail.com
 
ชื่อ : นายสันติชัย พรหมอารักษ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 089-1044756
E-mail : santichai53@gmail.com
ชื่อ : น.ส.ณิชากร นิธิวุฒิภาคย์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 082-8468787
E-mail : yaimai20@gmail.com
ชื่อ : น.ส.เพียงกานต์ พวงพยอม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 086-2227302
E-mail : piangkarn_p@yahoo.com
ชื่อ : นางทิพยวรรณ ประยูรสิทธิ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร : 085-7510026
E-mail : tippawan6@gmail.com
 
ชื่อ : นางสาวละอองดาว แซ่คู
ตำแหน่ง : จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 080-4144970
E-mail : la_dao@hotmail.com
ชื่อ : นางสาวณัฏธณิชา บุญสวา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 095-7984966
E-mail : nattaincha.2529@gmail.com
 
ชื่อ : นายณัฐวัช อรัญมิ่ง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่ววคราว
เบอร์โทร : 083-6771130
E-mail : kiwq_@hotmail.com
     
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา