๏ปฟ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มนิเทศฯ
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพและกิจกรรม นิเทศ online บุคลากร เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
๏ปฟ๏ปฟ Untitled Document
 
นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
กลุ่มงาน
  - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
  กระบวนการเรียนรู้
  - กลุ่มงานวัดและประเมินผล
  การศึกษา
  - กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
  ประเมินผลระบบบริหารและ
  จัดการศึกษา
  - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
  การประกันคุณภาพการศึกษา
  - กลุ่มงานเลขานุการคณะ
  กรรมการติดตาม ตรวจสอบ
  ประเมินผล และนิเทศศึกษา
  - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา
download
  ***บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  ***โรงเรียนสุจริต 
  ***ระบบประกันคุณภาพ
  รอบ4
ลิงค์ภายใน
 
Untitled Document

Username
Password
 

 


 
 
  แชร์ไฟล์

ลำดับ
เรื่อง

 


 


 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา